Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

De vastenactie ‘Met een leven speel je niet!’ van Broederlijk Delen heeft in de gemeenschap van O.L. Vrouw o/d Dijle € 2342,28 opgebracht.share logo

Onze financiële steun voor het project van de Colombiaanse bevolking is groot geweest. Bovendien hebben we met 170 mensen de petitie ondertekend, die de Colombiaanse boeren wil steunen bij hun eis, om zelf te mogen beslissen wat er met hun eigen grond gebeurt.

IMG 0330bIn de Bijbelverhalen leren we een God kennen die zich laat raken door het onrecht in de wereld en die ons oproept de kant te kiezen van wie onrecht wordt aangedaan. Daarom zijn we solidair met de boeren in Colombia en steunen we hun verzet  tegen elke onrechtvaardigheid.

De regering in Colombia en de rebellen van de FARC hebben de aangekondigde deadline voor een definitief vredesakkoord, 23 maart, niet gehaald. Over een definitief staakt-het-vuren en de ratificatie van de akkoorden, is nog geen overeenstemming. Maar er is wel al een akkoord over de plattelandsontwikkeling. Landloze boeren kunnen aanspraak maken op een nieuw grondfonds van de overheid. De regering belooft ook om te investeren in onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en infrastructuur op het  platteland .Een tweede thema waarover de partijen afspraken maakten is de omvorming van de FARC tot een politieke partij, met garanties om actief aan de nationale politiek deel te nemen. Ten derde is er een akkoord over het stopzetten van de illegale drugsteelt en –handel, in ruil voor de ondersteuning van economische alternatieven. Het vierde punt gaat over de instelling van een waarheidscommissie en de bestraffing van de zwaarste oorlogsmisdaden (bron: broederlijkdelen.be).

De aarde en al wat er op leeft behoort God toe. Maar mensen die recht door zee gaan, die opkomen om rechtelozen recht te geven, die de geschonden aarde willen herstellen, dragen Gods zegen mee. Door onze bijdrage kan de grond waarop de Colombiaanse bevolking leeft en werkt weer een beetje de eigen grond worden. Het Broederlijk Delen-team dankt u van ganser harte voor uw bijdrage.
Annemie