Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

1 6Onze-Lieve-Vrouw moet haar mantel vol trots opnieuw geplooid hebben, want er stond een forse storm die laatste dag van februari 2010: de dag waarop de buitenrestauratie van de aan haar opgedragen kerk over-de-Dijle werd ingehuldigd .

Toch kwamen hiervoor enkele honderden mensen naar deze kerk: vertegenwoordigers van Kerk, Stad, Provincie en Vlaamse Overheid, de parochianen, en vele anderen die graag wilden zien hoe geslaagd de restauratie wel was!

 

Het inhuldigingsprogramma was zorgvuldig voorbereid door de parochieraad, in nauwe samenwerking met Michèle Eeman en haar medewerkers van de dienst Monumentenzorg van Mechelen.

Natuurlijk was het eerste woord aan het Koor Vokalis van O.-L.-Vrouw-over-de-Dijle. Daarna was het aan onze burgemeester om blijk te geven van zijn trots over het resultaat. Bart Somers gaf aan dat de restauratie € 3,5 miljoen had gevergd, waarvan de Stad een kleine miljoen voor haar rekening had genomen. De twee architecten Beeck en Troniseck en de aannemer Van Loy vertelden over de resauratiecampagne, die in 2003 was begonnen. Zes jaren werk was niet te lang: er moest veel tijd gestoken worden in de vernieuwing van de dakleien (bevestigd met roestvrije haken), de schoonmaak van de gevels met een mengsel van water, lucht en zand, de bijwerking en vervanging van verweerde stenen en de reiniging en gedeeltelijke vernieuwing van de glasramen. Stenen en leien moesten vanuit de Bourgogne en Spanje worden aangevoerd, omdat ze niet meer in België beschikbaar waren. De tijdsduur werd verlengd door de vele details die dit prachtige, meest gotische gebouw kent. Normaal gesproken kan de kerk er nu weer tenminste 50 jaar tegen, mits zij geregeld onderhouden wordt. Een schoonmaakfirma zal tweemaal per jaar goten en andere kwetsbare plekken controleren.

Daarna kwamen schepen Karel Geys en gedeputeerde Ludo Helsen aan het woord. Geys was trots op deze parel van het Mechelse erfgoed en hij bracht het masterplan ‘In en uit de steigers’ voor de restauratie van de acht Mechelse kerken onder de aandacht van de aanwezigen. Veel van die kerken zijn of worden aangepakt, en de Stad doet daarvoor een grote financiële inspanning.

Helsen zei dat de Provincie € 650.000 had bijgedragen en dat is, gezien het feit dat er 135 kerken op het provincie-lijstje staan, toch niet weinig. De provincie heeft ook een inventarisatie gemaakt van het waardevolle roerend erfgoed dat zich in zoveel van onze kerken bevindt.

1 191 201 22Radiomaker Pat Donnez gooide het over een persoonlijkere boeg en vertelde hoe zijn band met deze kerk begon met het Koor. Immer op jacht naar talent had Bob Peeraer hem gespot op de broederschool en bij een huisbezoek had hij meteen hem, een zus die mooier was én beter zong, en nog een broertje ingelijfd. Donnez is blij met de spaarzame meubilering van onze kerk, die zorgt voor een fantastische ruimtelijke werking: hij wil graag een kaarsje branden voor de ‘ketterse’ stilte die er hangt. Ook daarom is hij een fel tegenstander van de roekeloze herbestemming van kerken, bijvoorbeeld als supermarkt! Oude kerken zijn als kunstenaars: ze zijn lastig, kosten geld en zijn eigenlijk nutteloos, besloot hij.

En toen sprak de Vlaamse Minister bevoegd voor Monumentenzorg, Geert Bourgeois . Hij wenste architecten en aannemer geluk met het resultaat: het is goed te zien dat met zo’n project ook oude ambachten in stand gehouden worden. Welgeteld 389 beschermde monumenten staan in Mechelen, en de Stad maakt daar goed gebruik van: de vzw ‘Torens van de Dijle’, die zorgt voor de openstelling van de stadskerken is daar een voorbeeld van. De Minister wil convenanten afsluiten met de gemeenten die hun kerkelijk erfgoed willen verzorgen.  Met Mechelen wil hij een convenant als proefproject afsluiten.

De voorzitter van de Kerkraad Hugo De Cleyn dankte de sprekers, en noemde speciaal zijn voorganger Kris Horckmans, die het restauratieproces van dag tot dag heeft gevolgd. Het laatste woord was voor onze Federatiepastoor Jan Arnalsteen. Hij toetste de woorden van Jezus aan deze restauratie en meende dat wij niet blij zouden zijn als hij deze tempel zou afbreken om hem in drie dagen op te bouwen... ‘Zomaar een dak boven wat hoofden, met muren van huid, en ramen als ogen’ dicht Huub Oosterhuis: dat is wat deze kerk door de eeuwen heen aan duizenden mensen heeft geboden.