Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Op 14 oktober 2015 vond de najaarsbijeenkomst van ons gemeenschapsforum plaats. Onderwerp was vooral de catechese voor doop, eerste communie en vormsel, die op een nieuwe leest is geschoeid. Krist’l Van Cleemput van CCV Mechelen-Vlaams Brabant legde uit dat catechese is gegroeid van het zorgen voor geloofsoverdracht naar het delen van geloofservaringen tussen ouders en kinderen, kleinkinderen en grootouders en ouders en grootouders. Zo kunnen wij allen groeien in geloof, zonder het ‘opgelegd’ te krijgen. Caroline gaf vervolgens een mooie powerpoint-presentatie over de catechese voor doopsel, eerste communie en vormsel, zoals die vanaf dit seizoen in onze gemeenschap vorm krijgt. Zuster Ann, die daar binnen onze parochie aan werkt, en er ook eerder over heeft geschreven, legde uit hoe de verschillende gemeenschappen hun catechese verzorgen. Na de pauze vertelde Maries over de actie Welzijnszorg in de komende Advent. Het  dertigtal deelnemers sprak ook nog over de verdere actualiteit als afronding van een informatieve avond. De volgende Forumbijeenkomst zal worden gehouden op 17 mei 2016.

 

Tweemaal zes zuilen schragen het gewelf in het middenschip van onze kerk. Sinds enkele weken staan daarnaast nog vijf zuilen....... .
Zij reiken misschien niet tot de hemel - ze zijn niet hoger dan een mensenlengte - maar die sierlijke zuiltjes bevatten de kern van alles wat zich afspeelt in en vanuit onze geloofsgemeenschap. Zij staan strategisch opgesteld bij de ingang van de kerk aan de kant van de toren.

De eerste zuil heet je welkom, vermeldt de zeven uitgangspunten van onze gemeenschap, en geeft aan wanneer onze vieringen plaatsvinden. Zuil twee geeft algemene informatie, met de kalender van vieringen en evenementen en belangrijke adressen. Op zuil drie, die van de levensmomenten, kun je vinden  hoe wij doopvieringen, eerste communie en vormsel, huwelijk en overlijden, de sacramenten dus, gestalte geven in onze kerk. De vierde zuil, die van het gemeenschapsleven, bevat gegevens over de Ark van de nevendienst voor kinderen en jongeren, over de acolieten en lectoren, het Koor,onze jeugdwerking Jamaswapi....
Tenslotte geeft de vijfde zuil aan hoe wij voor elkaar, in en (soms ver) buiten onze gemeenschap, zorg dragen. Dat gebeurt via Broederlijk Delen en Welzijnszorg, maar ook het Koraalhuis, Calefact en onze steun aan de scholen van Koshimbanda, Congo zijn hier vermeld. Tenslotte worden de bezinningsgroepen Kedron en Roeach genoemd. 

De bezoeker van onze kerk kan nu in een oogopslag zien wat we doen, en waar hij of zij terecht kan.

 

 

 

 

 

 

Op donderdag na Pasen, 24 april 2014 kwamen, alweer voor de vierde keer vrijwilligers bijeen om na te denken over onze gemeenschap. Aanvankelijk was in de agenda voorzien om stil te staan bij ons eerste uitgangspunt: ‘We laten ons inspireren door de boodschap van Jezus’. Dat zou worden voorbereid door Myriam. Maar omdat op Stille Zaterdag haar moeder, en ook de moeder van haar man Peter overleden, werd afgesproken dit punt te verdagen naar het najaar. Daarom stonden we nu stil bij een ander uitgangspunt dat ons ter harte gaat: ‘We roepen mensen op tot verantwoordelijkheid’. 

“Dat wij zo mogen leven, dat aan ons te zien is, dat Jezus leeft, omdat wij er voor elkaar willen zijn, zoals ook Gods naam is: Ik zal er zijn voor U”, zo begint Guido de vergadering. Caroline leest een tekst voor van Huub Oosterhuis, waarin we nog eens terugkeren naar die eerste Paasmorgen:                                                               
Vroeg in de morgen donker was het nog,  zijn wij gegaan... een slingerende stoet, naar goed, wijd land… een spoor van mensen die de nacht verslaan… met niets dan in ons hart: ‘Ik zal er zijn’….                                                                              

Onze gemeenschap maakt deel uit van de nieuwe Lieve-Vrouweparochie van Mechelen. Op het Gemeenschapsforum van O.L.Vrouw o/d Dijle op 24 april 2014 werd een beeld geschetst waar we vandaag staan als gemeenschap binnen de nieuwe parochie:
1. Op 1 januari 2014 startten in Mechelen de 3 nieuwe parochies: Sint-Catharina, Emmaüs en Lieve-Vrouweparochie.

2. De Lieve-Vrouweparochie bestaat uit volgende gemeenschappen elk met hun kerk:
- O.L.Vrouw o/d Dijle, de zondagskerk
- Hanswijk
- Muizen Sint-Lambertus
- Leest
- Heffen en Battel
H.Hart (de KWB-werking gaat verder) en Albertus Muizen werden gesloten.

Geslaagde eerste bijeenkomst van ons Parochieforum

Op 18 oktober 2012 kwam het Parochieforum bijeen. Voor de eerste maal besprak een dertigtal actieve verantwoordeliojken van parochiegroepen zoals de liturgiewerkgroep, de lectoren, de nevendienst, de catechese en het koor de ontwikkelingen in onze parochiegemeenschap.

Guido bracht een presentatie over onze gemeenschap in verleden, heden en toekomst, waarbij voor het laatste de onlangs vastgestelde 7 uitgangspunten richtsnoer zijn. Belangrijk is daarbij het verder groeien van een vitale geloofsgemeenschap die wordt gedragen door gewijden én toegewijden, en is gericht op de samenleving. Vieringen van huwelijk, doopsel, eerste communie en vormsel moeten ook gaan dienen om mensen bij onze gemeenschap betrokken te houden, en de catechese op zondag moet verder gestalte krijgen. Die toekomst krijgt vorm in het kader van de nieuwe opzet voor de Mechelse parochies, waarbij onze kerk parochiekerk wordt voor de nieuwe Dijleparochie.

Federatiepastoor Jan Arnalsteen gaf zijn visie op de komende ontwikkelingen, en zette daarmee een levendige discussie in. Het doel van het nieuwe parochieforum: het betrekken van de actieve leden van onze gemeenschap bij het parochiebeleid en het versterken van de onderlinge samenwerking, werd daarmee zeker bereikt. Het is de bedoeling dat het Parochieforum tweemaal per jaar bijeenkomt; de komnde bijeenkomst zal in het voorjaar van 2013plaatsvinden.