Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

Geslaagde eerste bijeenkomst van ons Parochieforum

Op 18 oktober 2012 kwam het Parochieforum bijeen. Voor de eerste maal besprak een dertigtal actieve verantwoordeliojken van parochiegroepen zoals de liturgiewerkgroep, de lectoren, de nevendienst, de catechese en het koor de ontwikkelingen in onze parochiegemeenschap.

Guido bracht een presentatie over onze gemeenschap in verleden, heden en toekomst, waarbij voor het laatste de onlangs vastgestelde 7 uitgangspunten richtsnoer zijn. Belangrijk is daarbij het verder groeien van een vitale geloofsgemeenschap die wordt gedragen door gewijden én toegewijden, en is gericht op de samenleving. Vieringen van huwelijk, doopsel, eerste communie en vormsel moeten ook gaan dienen om mensen bij onze gemeenschap betrokken te houden, en de catechese op zondag moet verder gestalte krijgen. Die toekomst krijgt vorm in het kader van de nieuwe opzet voor de Mechelse parochies, waarbij onze kerk parochiekerk wordt voor de nieuwe Dijleparochie.

Federatiepastoor Jan Arnalsteen gaf zijn visie op de komende ontwikkelingen, en zette daarmee een levendige discussie in. Het doel van het nieuwe parochieforum: het betrekken van de actieve leden van onze gemeenschap bij het parochiebeleid en het versterken van de onderlinge samenwerking, werd daarmee zeker bereikt. Het is de bedoeling dat het Parochieforum tweemaal per jaar bijeenkomt; de komnde bijeenkomst zal in het voorjaar van 2013plaatsvinden.