Onze Lieve Vrouw Over de Dijle

DSC 7350b

Terwijl buiten de lente voorzichtig op gang kwam, gingen wij in onze mooie kerk van O.L. Vrouw o/d Dijle in Mechelen op weg naar Pasen. Veel mensen vierden de Goede Week met ons mee. De liturgiegroep had gezorgd voor teksten van een grote indringendheid, en voor de deelname van veel mensen uit onze gemeenschap met een persoonlijke getuigenis. En de verzorgers van de bloemen,  kosters, acolieten, lectoren, leden van de Arkgroep (kindernevendienst) en vele anderen, gaven deze vieringen, samen met het weer hoge toppen scherende koor, een bijzonder cachet, Een verslag van de vieringen.

 Palmzondag: Hosanna kondigt Jezus’ lijden aan!

ex Palmzondag websiteOp Palmzondag ging Juliaan voor, samen met Mimi en Mirjam. De kinderen van de nevendienst en de acolieten voerden de overvloed aan palmtakken aan - een echt wonderbare palmtakvermenigvuldiging- voor de zegening, en deelden ze vervolgens uit. Mimi en Mirjam gaven drie voorbeelden van barmhartigheid uit het Lucas-evangelie: de onvruchtbare vijgenboom die een herkansing kreeg, de barmhartige Samaritaan die ons leert het begrip ‘naaste’ ruim uit te leggen, en de opwekking van de jongen uit Naïn. Na de voorbeden kreeg de aanstaande Goede Week toelichting in een vraaggesprek: Op Korneel’s vraag: “Waarom noemen we deze dagen de Goede Week?” antwoorde Caroline: “Omdat we geloven dat het, na en door het lijden van Goede Vrijdag heen, altijd weer Pasen wordt, altijd weer lente, met nieuw en hoopvol leven.”..

Bij de verzoeningsviering van dinsdag gingen Jef,  Mimi en Caroline voor. Samen met de begeleiders van catechesegroepen Patricia, Tim, Virginie, Kristof, Chantal en Désiré, en met de vormelingen zelf werd uitgebreid ingegaan op de zes werken van barmhartigheid. Zo kwam elk van deze zes: het voeden van hongerigen, het laven van dorstigen, het opvangen van vreemdelingen, het kleden van naakten, het bezoeken van zieken en gevangenen, aan bod met een ervaring van de vormelingen zelf.

Op Witte Donderdag, het feest van de instelling van de eucharistie, zaten twaalf mede-parochianen bijeen aan een tafel gedekt met matzes, wijn, een mierikswortel en een lamsbeen, zoals dat gebeurt bij het Joodse Pesachfeest, waarop de uittocht uit Egypte wordt gevierd. Jef ging voor.  Naar Joodse traditie vroeg en kreeg de jongst aanwezige uitleg over die symbolen van het Pesachfeest. Myriam en Mieke vertelden wat de eucharistie voor hen betekent. Myriam: “Ze laat me stil staan bij die God die Liefde is en bij mijn engagement om in te gaan op zijn vraag om die Liefde elke dag mee uit te dragen. Waar trad ik een klein beetje in zijn voetspoor en wanneer was ik de weg kwijt? Op zo’n momenten word ik ontroerd en ervaar ik een enorme kracht die mij inspireert. Het is mijn brood om van te leven”. Mieke: “Zoals ik het voel is dit de kern van het feestmaal dat we vanavond vieren, maar eigenlijk ook de grond van ons geloof, althans toch van het mijne: Het besef onvermijdelijk verbonden te zijn met God en met mensen. In mijn goede momenten zie ik die verbondenheid concreet worden in mijn werk en mijn leven”.

DSC 7306DSC 7310DSC 7311DSC 7313DSC 7325DSC 7324

Op Goede Vrijdag stond de avondviering, met Jef, David en Caroline,  in het teken van de vier kruisen aan de voet van het altaar. David en Caroline lazen het  Passieverhaal. Aan de voet van de vier kruisen getuigden Ruben, Agata, Hugo en Guido over het lijden en de kruisen vandaag. Ruben sprak over de vluchtelingen, en de behandeling die Europa ze geeft; Agata over de ouderdom en de vele zorgen die ze met zich mee brengt; Hugo over onze jaloezie en ons egoïsme; en Guido Franckx over de zwarte dag van 22 maart. Het werden beklijvende oproepen tot inkeer, die de viering zeer intens maakten. Guido zei het als volgt: “Er zijn woorden voor de hoop die wij koesteren: wij blijven kiezen voor vrijheid en democratie. Vastberaden en verenigd blijven wij – ook vandaag -  geloven dat liefdevol, vredig samenleven het kostbaarste geschenk is dat mensen aan elkaar kunnen aanbieden”.  Bij de kruishulde werden veel bloemen, als getuigen van de prille lente, gelegd aan de voet van het kruis.

DSC 7340DSC 7341

Goede vrijdagkopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het licht van Christus bij de Paaswake.
Op de avond van ‘stille zaterdag’ begon de Paaswake, en werd het ritueel van het licht van de verrezen Christus gehouden in de vallende duisternis. Jef  zegende het vuur waarmee de Paaskaars werd aangestoken, daarna werd het mooie lied ‘Licht dat ons aanstoot’ gezongen. Martine en Willem lazen het Scheppingsverhaal, Chantal en Kristof spraken over de Uittocht uit Egypte, en Marita las als eerste lezing de getuigenis van Petrus over de verrijzenis voor. Daarna zong het Koor de prachtige oude hymne ‘Victimae Paschali laudes’. In de homilie sprak Jef over de vreugde die Pasen, het feest van Jezus’ opstanding, ons allen brengt. Hij zegende vervolgens het water, waarmee ieder bij de communiegang het kruisteken maakte als bevestiging van de doopbeloften.
Christus leeft!

P1000586P1020545P1020552
Hartelijk dank aan elkeen die de vieringen van de Goede Week in O.L.Vrouw o/d Dijle heeft mogelijk gemaakt.
En aan Rogier voor de teksten op de website en Johan en Juliaan voor de foto's